وب دیزاین
Search

برای تعیین تعداد کلمات برای نمایش در خلاصه ی متن می توانید از کد های زیر استفاده کنید.

در این کد ما تعداد کلمات را 30 کلمه تعیین کرده ایم ولی شما می توانید عدد مربوطه را تغییر دهید.

این کدها را در فایل فانکشن قالب قرار دهید.

function costom_excerpt_length(){
  return 30;
}
add_filter('excerpt_length', 'costom_excerpt_length');

توضیحات کلی

ابتدا یک تابع تعریف کرده ایم که عدد 30 را برایمان بر می گرداند سپس با استفاده از هوک فیلتر، این مقدار را به excerpt_length که تعداد کلمات خلاصه متن در آن نگهداری می شود داده ایم.